مکاجو

مطالب / اخبار شکستن شیشه خودرو در مواقع اضطراری

images

11 شهريور 1398

شکستن شیشه خودرو در مواقع اضطراری

پایه های پشت سری صندلی ماشین عمدا بصورت تیز و جداشدنی ساخته می شوند تا در مواقع اضطراری برای شکستن شیشه ماشین استفاده شود.